Regulamin uczestnictwa w zajęciach

 1. Postanowienia ogólne

  Akademia Elektroniki Bartosz Sawicki, Al. Jerozolimskie 83/9,
  02-001 Warszawa, NIP: 5272994425, REGON: 521531719, prowadzi firmę szkoleniową z zakresu elektroniki w Warszawie.
  Niniejsze postanowienia określają warunki nauki i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Akademia Elektroniki

  Niniejszy Regulamin uczestnictwa w kursach Akademii Elektroniki (dalej: “Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Akademię Elektroniki na rzecz Kursantów i zawarcia między Akademią Elektroniki i Kursantami.

 2. Oferowane zajęcia

  Akademia Elektroniki oferuję następujące szkolenia:
  – Podstawy Elektroniki
  – Podstawy Elektroniki e-learning
  – Elektronika Rozszerzona
  – Juniorzy Elektroniki cz.1
  – Juniorzy Elektroniki cz.2
  – Juniorzy Elektroniki cz.3
  – Juniorzy Elektroniki cz.4
  – Juniorzy Elektroniki cz.5
  – Podstawy Elektroniki dla młodzieży
  – Rozszerzona Elektronika dla młodzieży
  – Projektowanie płytek PCB
  – Programowanie Arduino
  – Programowanie mikrokontrolerów STM32
  – Zajęcia indywidualne

  Program zajęć i cena dostępne są na stronie internetowej organizatora oraz po zarejestrowaniu się na zajęcia.

  Zajęcia odbywają się w placówkach, terminach i godzinach, o których organizator informuje na stronie internetowej, drogą mailową i/ lub SMSową.

  Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów prawa

 3. Zapis na zajęcia

  Zapis na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem:
  https://akademiaelektroniki.com/zapisz-sie/

  Na zajęcia można zapisać się również drogą mailową lub telefoniczną:
  Numer telefonu: 737 187 277,
  Mail: info@akademiaelektroniki.com.

  Przy zapisie wymagane jest podanie następujących danych:
  – rodzaj zajęć, których dotyczy zapis,
  – imię i nazwisko uczestnika,
  – kontaktowy adres e-mail,
  – kontaktowy numer telefonu,
  – dane do faktury (jeżeli dotyczy).

  W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odrobienia ich w innej grupie tego samego rodzaju zajęć, jeżeli dostępne są wolne miejsca.
  O chęci odrobienia zajęć należy powiadomić Akademię Elektroniki drogą mailową lub telefoniczną nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem odrabianych zajęć.

  Zajęcia z przyczyn losowych i niezależnych od organizatora mogą zostać przesunięte lub odwołane, np. choroba prowadzącego.

  Istnieje możliwość przełożenia zajęć (zmiany daty albo godziny), jeśli cała grupa wraz z instruktorem wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody przynajmniej jednego uczestnika, termin zajęć niezostanie zmieniony.

 4. Płatność za zajęcia

  Opłaty za zajęcia można dokonać poprzez platformę Active-Now (tpay), przelewem, poprzez terminal, bądź gotówką przed zajęciami.

  Istnieje możliwość rozłożenia płatności na maksymalnie 3 raty.
  O chęci płatności w systemie ratalnym należy poinformować wcześniej Akademię Elektroniki drogą mailową lub telefoniczną.

  Akademia Elektroniki zwraca opłatę za kurs w przypadku rezygnacji z zajęć, gdy:
  a) do rozpoczęcia zajęć pozostało powyżej 21 dni – zwrot pełnej należności,
  b) do rozpoczęcia zajęć pozostało 14-21 dni – zwrot 50% należności,
  c) do rozpoczęcia zajęć pozostało mniej niż 14 dni – brak zwrotu należności.

  W przypadku rezygnacji, płatność zostanie zwrócona w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

  O rezygnacji należy powiadomi Akademię Elektroniki drogą mailową przez adres: info@akademiaelektroniki.com

  Przy rezygnacji ze szkolenia w trakcie trwania kursu Akademia Elektroniki zobowiązuję się do zwrotu należności za nieprzerobione zajęcia, gdy nieobecność była związana ze zdarzeniami losowymi i niezależnymi od kursanta, takimi jak np. choroba.
  Jeżeli zaistniała taka wyżej wymieniona sytuacja kursant zobowiązany jest poinformować Akademię Elektroniki drogą mailową przez adres: info@akademiaelektroniki.com załączając dokumenty ją potwierdzające.

 5. Warunki wykluczenia z zajęć
  Uczestnik może zostać wykluczony z zajęć w następujących sytuacjach:
  – celowe uszkodzenie sprzętu.
  – nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
  – zakłócanie zajęć lub przeszkadzanie innym uczestnikom w zajęciach.

  W przypadku wykluczenia uczestnika z zajęć z przyczyn określonych w regulaminie, opłata za uczestnictwo w zajęciach nie podlega zwrotowi.
  Decyzja o wykluczeniu z zajęć jest ostateczna i wiąże się z utratą prawa do zwrotu poniesionych kosztów i możliwości uczestnictwa w innych kursach.

 6. Odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu
  W przypadku celowego uszkodzenia sprzętu przez kursanta, kursant lub jego rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu.

 7. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  c. posiadanie aktywnego konta e-mail.

  Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

  Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  a. naruszających dobre imię osób trzecich;
  b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

 8. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług
  drogą elektroniczną


  Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów.
  Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Akademia Elektroniki Bartosz Sawicki, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 9. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1) Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
  2) Reklamacje należy składać Akademii Elektroniki pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres info@akademiaelektroniki.com
  3) Akademia Elektroniki rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.
  4) Akademia Elektroniki nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 10. Polityka prywatności

  Kursant wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Akademii Elektroniki Bartosz Sawicki, Al. Jerozolimskie 83/9, 02-001 Warszawa, NIP: 5272994485, REGON: 521531719, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO”
  oraz na otrzymywanie od Akademia Elektroniki Bartosz Sawicki, Al. Jerozolimskie 83/9, 02-001 Warszawa, NIP: 5272994485, REGON: 521531719, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną .